Adventszauber

(Odr net vun änn Schlatner Kind, sundern vun Br. F.)

Do neilich stand in unnern „Heimatblatt“ ä Ding — Harbiszauber — vun änn Schlatner Kind un net lang hinnerhar trof iech männ ziemlich gutn Freind un do kame mr ewing ins Streitn.

„Du,“ saht´r, „iech muß mol dumm fräng, gibt´s dä in dr Schlate sette gescheite Kinnr´, die sette huchdeitschn Zauber schreim känne?“

„O Du Schof,“, saht iech, „Du denkst wuhl an ä Schulkind? Nah, nah, mit dann Schlatner Kind, dos in dann bähmischen Wind übrn Hübl un an dr Rutn Pfütz wiedr ehämm is, dos is e geburner Schlatner odr ahner, dar sich in dr Muhme richtig eigelabt hot.“

„Ha, ha, itze gieht mr e Lichtle auf, odr ka Dummer is dos net, dar is net offn Kup gefalln. Mei Olte sahte, dos klänge wie e Predigt in dr Karch un iech wär e dummes Ludr un könnt su wos net schreim un iech söllt miech när schame, iech hätt när de Gedankn offs Skot- un Doppelkupspieln. Dar hoh iech´s odr gestackt, wie se miech esu an dr Ehr agegriffn hot un hoh mit dr Faust offn Tiesch geschlong und hoh gesaht, jedr Mensch is annersch olbern, wer wäß, ob dar esu spieln ka wie iech, dann wullt iech schie mol de Meesn ausnamme un´s Heimotblatl kimmt mr net mehr ei in´s Haus.“

„Na, reg diech när net aaf, de host schier acht un lab wuhl, iech muß wiedr fedr.“

„Na, De kimmst schie noch. Sog när mol, warschte in dr Schnitzausstelling?“

„Ha, salbstverständlich, Du net?“

„Ha, iech war ah, odr iech gieh nimmer, mr sieht när allemol dossalbe.“

„Iech will dr mol wos song, odr nimmr´sch net übl: Nächstes Gohr schnitz iech emol diech, odr miet vier Bah un racht lange Uhr nun hintn dra miet änn Schwanz miet ner Quast, un stell diech miet aus, herrschte. Iech gieh doch net när wang de Mannle uns u wettr, bei mir is de Kunst de Hauptsach. Kahste diech net besinne off dr arschtn Ausstelling, wie do su manniche Figurn esu steif worn un wie´s nooch un nooch besser wurn is. Un itze stackt übrol Lahm drinne. Wemm´r itze für su änn Bargmah stieht, do denkt mr, ar will miet änn streiten, un ah die annern Mannle sei esu natierlich, als wölltn se off dr zukomme. Un bein ganzn Viechzeig denkt mr, itze wards geleich fortlatschn. Hast de do ah de Bildr, de Lechtr, de Peremeddn un dos schworze Zeig, wos esu mit dr Schahr ausgeschnibselt wärd, richtig ahgesah? Du, wenn iech Gald hätt, dos wär alles meine wurn, un dann Schlatner Volkskinstlern tät iech e Fäss´l Bier un jedn a warme Wurscht bezohln. Wenn de Schlatner Schnitzkunst wettr su fürwärts schreitn tut, nocherts wird de Schlate in dr Walt e su bekannt wie Oberammergau. Wettr sog iech nischt, un dos will viel song. Herrschte, wenn noch tausendmol Ausstelling is un iech drlabs, iech gieh noch tausendmol nei. Wäßte, wie nochert´s de Schnitzr, als de Dämmering eitrot, de Lichtle tätn ahzindn un dr Hermann de Racherkarzle agegoklet un de neie Gäst immr wiedr frische Schneeluft mit reibrachtn, do wur — wenn iech mich ah emol su gelahrt wie genr ausdrückn will — dr „Weihnachtszauber“ fartig. Nu lab odr wuhl, iech hoh´s eilig.“

„Ae, de kimmst schie noch, sog när mol, do muß iech mol dumm fräng, weil de grod vun Schnee ahfingst. Do sahte gemol ahner, wenn de Gäns ze Martini offn Drack laafn, gibt´s weiße Weihnachten. Wos is de dos — Martini? Gehert dos ah schie miet zon Weihnachtszauber?“

„Natierlich, weil mit dann Varschl sich de Leit schie Hoffnung off e richtigs Weihnachten mit Schnee machen wölln. Odr de angtliche Geschichte von alten Martin, Gott hoh ne salig, hotte frihr mit Weihnachtn noch nischt ze tu. Dr Martin war e Bischoff uni s an 11. Novambr vor 600 Gahrn gesturbn. Drnoch wur ´r Schutzheiliger für Frankreich, Mainz un Werzburg. De altn Deitschn tatn nu allemol in Harbis ze Ehrn ihres Wodan, dar dann ihr lieber Gutt war, e Fastassn machn mit Gänsbrotn un Wein. Wie se nu ne Wodan aus dr Religiu nausgeschmissn hotten, do tätn se dos Harbisfastassn wettr machn, odr ze Ehrn firn Martin, dar e settr guter Mah gewasn sei söllt. Un wenn De´s net gelabst, do guckst de nei ins Lexeku.“

„Iech hab doch gor kahns.“

„Na, do guckste ähm net nei, nu lab wuhl, mehro muß iech furt.“

„Ae, de kimmst schie noch, iech möchte diech när noch amol um e wos dumm fräng. Hör när mol zu: Do war iech emol bänn Bernhard un do wur nu ah esu vun Weihnachtszauber gestrietn wang de Geschenkr uns u wettr. Off amol sahte de Marie, i nu Christes Geses, heit is doch Andreasohmd, do missn mr wohrsong. Ae gruße Schissl miet Wassr wur reigehult, ä Sterinlichl wur ahgezind, de Hanne, de Elsa un iech mußtn uns ganz nahnte rasetzn (dos mit die Mäd brauchst de odr männr Oltn net auf dr Nos ze bindn), un nu mußtn mr nei in´s Wassr stiern. Dr Bernhard stand odr e Stickl drsu un feixte racht hamtickisch. De Marie ließ nu Tröpple vun dann Lichtl nei ins Wassr barzn un sahte, ä jeds söll off die Figur achtgam, die offn zuschwimme tät. Off amol hauet de Marie mit dr Hand nei ins Wassr un mir Schof hattn e jeds änn tichting Wulkenbruch in dr Gusch. Mir wor geleich de Pfeif ausgange, de Mäd quicketn grod naus, ne Bernhard sei Bauch wacklet für Lachen wie ä Erdbähm, un de Marie, dos Schindludr, böckte für Vergnüng, doß se´s Gebieß haltn mußt. Noch dann Spoß gings Bleigießn lus un ´s Aeppelschälerschmeißn, weil de Mäd aus dann Figurn drkänne wöllten, ebbn se ze Weichachtn odr geleich dr hinnerhar änn Kerl kriegetn. In dr Nacht wulltn se ah noch drzu von de zukünfting Karln treime. Wos sogst de nu dodrzu?“

„I nu, do hoh ich dr amol wos gelasn. Dr Andreas war dr Brudr vun Peterusn un ah ä Jüngr vun Harrn Jesus. Ar söll besundrsch in heitigen Rußland gepredigt hom, sei zum arschtn Apustl vun Rußland drnannt wurn sei un seidr Sog nooch an ä schrägs Kreiz gekreizigt wurn. Dr 30. Novambr is nu sei Kalennrehrntog. Siehst de, un de abergleibischn Leit hom sich esu nooch un nooch dann Tog vor ihre Kaffatn rausgesucht, weil se denkn, an su änn heiling Tog trifft´s bessr zu. Na, nu lab odr wuhl, itze wird´s de hächste Zeit, doß iech gieh.“

„Ae, De kimmst schie noch, iech wullt när noch mol dumm fräng, wie dos nu angtlich mit´n Rupperich is?“

„Herrschte, do wird nu esu mannichs gemunkelt. Dr 6. Dezambr is doch dr Niklaustog. Ae Nikolaus war in dr griechischen Karch dr Hauptschutzheilige un dar söll änn Knecht gehatt hohm miet ne Nome Ruprecht. Die zwaa sölln nu in dr Adventszeit rümgeloffn sei, üm de Lei tun nomtlich de Kinnr ze prüfn, ebbn se aach für Weihnachtn richtig batn gelarnt hättn. De Flegeln hättn nu vun ne Knacht mit dr Rut tichtige Keil, de uschülling Kinnr odr Appel nun Niss´ kriecht. Annere song wiedr, de altn Deitschn hättn ze Wodans Zeitn sich vermummelt, um als Wintersturmgeister de garschting Leit ze ferchtn ze machen. Na, nu lab odr wuhl, itze mach iech fedr.

„Ae, De kimmst schie noch.“

„Nah, nah, iech sah d´rsch ah, du willst noch mehr dumm fräng, iech wäß nischt meh, un wenn De noch meh wissen willst, do fräg när ne Tav vun dr Sähm, dar wäß alles, un wos dar noch net wäß, do drfährt ´rsch noch.“

„Halt när amol aaf, iech muß noch amol dumm fräng, wu willst De su eilig hie?“

„Iech? Nu ins Stadtwälle, do stinne racht hibsche Bahmle, du wäßt schu, firn Heilingohmd.“

„Du, do muß iech mol dumm fräng, do willste wuhl ahns mausn?“

„Söll iech Dir ne Faunz neihaun? Do draußen loß iech mir vun liebn Gutt ä Christbahml schenken. Ae schorfs Massr ho iech eistackn un do half iech ´ne äwing drbei. Kumm, gieh ah miet!“

„Nah, nah, mir hot´r schu gastern ahns geschenkt. Na, do lab när wuhl, iech winsch Dr ah ä saligs Weihnachtn!“

Quelle: Schlettauer Heimatblätter. 2. Jahrgang, Nr. 4 v. 22. Dezember 1926, S. 12 – 14.