A Ruman vu d’r Bins.

Verfasser: Unbekannt.

Iech wär wuhl männ Name dahirte harsetzen, doß geleich ä jeds wäß, wärsch gewasen is, iech ho noch genug vun dann Ding miet de Butterstulln uhne Rusining, o, du Ugelick, da dra hatt iech fei lang ze keie, länger als an de Stulln. Ä setts Ding, wu männe Alte drinne miet e firkimmt, werd vun mir iberhaupt nimmer geschriem, m´r sein heit noch net in richting Geleise. Na, ´s wärd schu wied´r wärn. Iech tat nämlich heit vun ´ner Kristallwas streiten, die angtlich noch off un´r Biwee gehäret, un da off ehmal krieget iech männe Virname wied´r ze hörn, un ä Viertelstund drauf saht se, iech kännt doch ah mol zun Hänel Bernhard gieh, denn was tät´n die sistern denken, wemmr sich gor nimmer sähe läßt, un ´s is doch ah net schie, wenn´s in d´r Nachbarschaft rümm un nümm stinkn tut.

Na, weil iech när das wissen tu, miet der Kristallwas wär iech noch änn manning Hänel Bernhard rauszudeln.

Also, vun d´r Bins soll iech änn Ruman schreim! Wie iech dadrzu kumme? Nu, ganz ahfach. Das sog iech odr geleich, Name wärn net beniehmt, m´r macht sich sistern lauter neie Freinde. — — Also da kam ahner zor Schulhaustier rei, er hot eitel ä Turistenmitz´l auf, hinnern racht´n Uhr stackt geleich frih schu ä sett´r langr spitziger Bleistift, un off dr Nos sitzen ä Paar sette giftige Geläser. Hätte, nu kennt´r fei lang rot´n, wer das is, dann kriecht´r ebber fei net raus, ah, wenn iech sog, daß sei Hund Peter haaßt.

Na, wenn iech was vun de Hind hör un sah, nocherts da ho iech´s geleich soot. Erschtens hot su ä Lud´r männ Gung in dr Wad gebissen, zwatns tunne se de äffentlichen Ahlang verunjenieren, när wie se da drinne rümm hirtzn, un drittens brenge se durch ihre öffentliche Uart ne ganze Ahstand un Sittlichkaht ins Wackeln, un viertens ka m´r sei Dippel Bier net in Ruhe zutschn. Da brenge se de Hundslud´r ah noch miet zon Bierohmd un tunne stulz miet ihre Promenaderassn. Da will natierlich ä jeds ne Schännsten hom. Un nu gieht dr Zerkus lus. Dar ahne legt sein Hund ä Stick Zuckr off dr Nos, un innr Vertelstund darf er´n erscht frassn. Ä annerer muß Pfutn gahm, erscht de rachte un nacherts de linke; wiedr ä annerer muß Mannle stieh, bis er ne Klamm in Hinnrviertel hot, un nu giehts miet ne Hundelatein lus, wos ä jeds Hundevieh drhamm alles kah. Do wärn de ganzen Hindetugendn aufgezählt, un drweil berzn die Viechr in dr Gaststub hie un her un sorgn drfir, daß de Biffeteck net treig blebbt, schnobbern sich eitel ah, beißn sich, un wenn ä neier Gast reikimmt, denn belle se ah, als wenns ä Spitzbub wär. Bestellt mr sich ä warmes Werschtl, nocherts hot mr de ganze Meite imme sich rümm, verdrehe de Aang un gauksen fir Hung´r. Ah off de Stiehl huppn se, ah offs Kannapee, un wenn mr ne annern Tog noch net ganz ausgeschlafn hot, do giehts schu lus bei dr Alten: „Du hast wuhl in Straßngrohm gesassn, Du Drackludr, wie sieht de die Hus?“ Na, nu da sei doch när de Hind dra schullig. Nocherts giehts wettr: „O, du Ugelick! Sah när mol die Bett ah, das schiene neiwaschne Bettuch, un ganz vuller Flöhdracker, uns was fir Kerle noch drinne rümm huppn, dr rahne Flohzerlus. Ei ei, ihr Mannsen miet eiern Kneipnlaafn, mr is doch ner noch off dr Walt zon Dracknochreime.“

„Ha“, saht iech, „dos sei wohl Hindeflöh? Fräg när mol de Leit, die Hinde hohm, die bietn dr änn Toler firn jedn Floh, denn de bei ihre Hind findst. Dos dahierte sei eitel Hihnerflöh, die brengste alle miet, wenn de aus dr Millich kimmst.“ Odr da kriegt iech ä paar Aang nageblitzt, daß iech dacht, itze hälste de Gusch, sistern zieht sich ä Gewitter zamm. Iech gelab, iech ha sißes Blut, ä jeds Mol breng iech ne ganze Generalstab vun de Flöhe miet ehämm, uns was fir Sorten. Da giebts welche, die hom änn Bleistift hinnern Uhr, annere hom Blattfieß, manniche hom etwas „Jrün“ uffn Buckl, annere stinken nach Lukemative, manniche sei ganz schwarz, annere widdr ziemlich weiß, etzliche drzähln a Lüng, un su gieht das wettr. Iech gelab, wenn emol änne Flohausstelling wär, iech krieget miet männer Sammling de guldige Mallje.

Wählt miech fei nich in Stadtrat. Iech surget dafir, daß ä jede sette Flohkiste 1000 RM. Hindesteiern naufgebelzt krieget. — — Se hom odr ah ihre gutn Seitn, weil se ah firn Spaß sorng. Un dadrvu ka iech iech was drzöhln. Unner annern war a emohl dr Hund miet do miet den „Grünbuckl-Flöhn“. Der bellet jedn neie Gast a, un mr derfet unnern Tisch net miet dr klänn Zeh wackeln, da knurrts Ludr schu. Da saht iech zon Besitzer, er sellt mir ja sänn Hund net schenkn welln, iech tätn geleich verklong. Da sahte dr Mah: „Mein Hund jebe ike vor 1000 Taler nich her, der jeht uff d´n Mann.“ Mei Frenzel Emil, der ah in alle Schnorkn feder ka, das hörn, ´s Maul vuller Bier namme, dann Hund in dr Gusch neispritzn un dr Hund vor 1000 Taler naus in dr Kich saus nun sich ne ganzn Ohmd net wiedr sahe lassn, das war ahns. Alle feixeten gerod naus. Dr Mah — ihr kennt´n schie — wur ganz blaß, un das will bei dänn was sei, kaafet sich änn Korn un saht: „Das dumme Ludr is man bloß erschrocken.“

Da denk iech geleich an die annere Hetz bein gro — —ein Viertel Ernst. Da wor ah emol ä setts Hundekonfibjum besamm: ne Fickert Otto sei grußer Bernhardiner, ne Berthold sei Spitz, ne Maschke Otto se Nettl un ne Menzel sei „Gasbar“. Mr spieletn Skot. Dr Ernst gucket zu un de Hind hohm bei jedn Billardbah ne rachtn odr linkn hinnern Pfutn huchgehuhm. Was das ze bedeitn hot, i nu, das wißtr schu, un iech sah när, wie dr Ernst feierrut wur in Gesicht, nausging, wiedr reikam, sich ä Zigarr ahzinnet un änn Feierwerksfrusch in dr Hand hielt, Wie nu de Feierwehribüng ann den Billard widr lusging, da hot´s mei Ernst soot. Was nu geschah, ging e su schnell, e su fix kam r das gar net drzähln. Dann Frusch an dr Zigarr nahaltn, nunner miet ´n unnersch Billard, ´s Kaisermanöver lusgieh, de Skatbridr in dr Höh huppn, drei Biergeläsr ümmeschmeißn, dr Bernhardiner alle Viere von sich reckn, dr Spitz an dr Tir naprelln, ´s Nettel sich Sticker siebzemal iberkugeln un dr Gasbar de Schöpsdreh krieng un dann alle in Gänsemarsch dr Größ nach in Sallong nausflitzn, das alles gung wie ä geöltr Blitz. Mir alle brülltn gerod naus und wischetn uns de Aang aus un dr Bernhardiner knurret unnern Sallongkannapee wie ä ageschoßner Tigr.

´s schännste Teotr odr hot sei Peter selberscht geliefert, wenn´r ah net aus dr Bins stammet. — Bänn Arnold Schmied stand ä Sprengwong, der nimmer ganz dicht war und dr Schmied selltn wiedr ahrichtn. Der hot nu das Sprengfaß hintn ganz ausenanner genumme un das Innewannige racht schie miet setten fettigen Teer ausgebicht. Net weit drvu spaziertn zwah Dehm, das sei Hind, die, wenn se ahgezung wärn, net Husn, sundern Röck ahhättn.

Itze! Wer kimmt ne Greifenhagen-Platz runnergebellt? Mei Peter. Frisch gebadt un gekämmt vun dr Hede, wie su ä richtiger Hundekavalier, geschniglt un gebiglt. — — Klirr! Machet´r ümm dr Unger-Schustr-Eck nümm, un 1 — 2 — 3 — war ´r bei dann Dämchen. Un a geleich gung de Balzerei lus. Ar setzet sich hie, rullert miet de Aang, huppet in dr Höh, sahte nach Hindeart: „Darf iech miet Eich gieh, Ihr hibschn Mäd?“ Scharwenzelt hie un har, rannet a Stickl furt, ducket sich hie, kam wiedr ahgeberzt, bis zorletzt die Freileinchen off das Spiel einginge un a racht vrliebt tätn. dere Hetz gageten se ne Peter nei in dann frischgeteerten Sprengwongfaß. Ar rutschet drinne aus, tschinnert dorch dr Teersupp ä hibsch Stickl efür. Weil´r nu dacht, miet sette Kunststickl känntr sich bei de Mäd eikratzn, fung ´r noch ah, sich drinne rümmzewälzn wie olbern. Wie ar sich arthaftig soot vullgeschmiert hutte, konnt´r gerod noch sahe, wie de annern Hind bänn Bock-Clemens üm dr Eck sausetn. Peter wullt nach, odr ´s gung net. Dr Schwanz klebet an dann änn Hinnerbah wie ahgeleimt, de Uhrn lagn ümgestülbt nach hinten un klebetn a fest, un dr ganze Kerl glänzete wie ä gewischtr Feieressenkehrer. In dann Zustand, dacht´r bei sich, is ´s doch ämende besser, de machst Dich ehämme.

I nusse! Osse! Dr Hede blieb geleich de Spucke weg, wie se das Schindoos sah, un dr Paul dacht, er hätt mietn Topplappn ahns offn Pensel kriegt. Nocherts gings Dunnerwetter lus. Mit viel Geduld un noch mehr Terpentin wurde endlich aus dann Schweinehund wiedr ä richtgr Hund, un itze wird noch ä manniges Mol übr dr Episode gelacht, wenn dr Streit dadrdruff kimmt.

Sapperment noch nei, itze bi iech orndlich vun Thema abkumme. Iech sellt doch vun dr Bins mahrn un net vun de Hind. Na da will iech när geleich noch drzähln, was dr Gustav aus dr Sehm vun de Binshind sahte. Er sahte, de Binshind hättn kahn Stammbahm, die ginge an jeden Bahm, un se täten a de Wurscht net miet dr Schale frassn, do tät er geleich ä Wett mietmachn, die fressn de Wurscht mit dr Gusch. Un ibrigens wärn de Binshind alle alte Ludr, die hättn alle schu ne Schwanz in zwahten Luch.

Odr nu zon Thema. Dr Mah miet ´n Peter sahte ze mir, ebb iech net änn Ruman vun dr Bins zsammmährn wellt. Iech sahte, das is fei net esu lecht, wu de Schlätner e su verwehnt sei miet ne Kurts-Mahler-Rumane, wo´s Sießhulz net ausgieht, wu ne arme Mad änn reichn Boß ergattert odr ümmgekahrt, un de liebreichn Verwandten Gift und Galle speie, änne falsche Persu ´s Bah stellt un zrletzt sich alle bei dr erschtn Kindtaaf wiedr versehne. Ä su was kimmt ah in dr Bins net e vir. Ä geschichtlicher Ruman ka´s ah net wern, denn de Binsengeschichte sell doch itze erscht lusgieh, die sell doch itze erscht gemacht wern. Ä was Pulitisches gieht ah net, denn de Pulidick is durtn eitel in de Binsen gange. Nu dacht iech schu, was ganz Mudernes ze schreim un hatte ah ganz schiene Ruman-Name in dr Feder wie z. B.: „Der ausrasierte Binsenbubikopf“ odr „Der Herrenschnitt in der Bins“ odr „Der Luftschiffer von der Bins“, vielleicht ah „Kniefrei in der Bins“. I nu, du schänster Aangblick, da gucket mir jemand ins Kunzept nei, ihr wißt schie, wer, un sahte: „Das schrebbst mr net, Du alter Esel, schrebbst Du lieber: „Alter schitzt vor Torhat netu. Un iech ha mr a selberscht gesaht, Hand wag vun Rumaneschreim. Ä was Pusetives zum Omoln gibt’s in dr Bins net, un zum was Harphantesiern, da mißt mr erscht zu dan Mah miet dann fettn Dobbermahhund in dr Schul gieh, der das Ding drzählt hot vun Annabarger Wettinschießn: „Gutn Tag, Majestät!“ — „Bst.“ Hätte, Finanzer, Du host die Faunz a miet agehört?

Un iberhaupt is mir de Bins ze lieb, als daß iech se in änn Ruman verherrlichn sell. Außerdem will iech in Ruhe dorch de Bins gieh känne. Ihr Schlätner mögt när fruh sei, daß Ihr ne Bins hobt, wo sette brave Leit wuhne, denn hätt mr kahne Bins, da gäbs ah känn Spoß.

Schlettauer Heimatblätter. 1. Jahrgang, Nr. 11 v. 15. Juli 1926, S. 7 – 9