Dr Fahrroddiebstohl.

Aenne wahre Begamheet und derzehlt v. Karl Schreiter.

Is ward itze gerode e Gahr, do is mir e Dink passiert, wo siech in menn ganzen Lam nett vergassen war. Dr. greßte Teel vun dr Schlate weß zwar dos Mallör schie, ober nett esu wie sich´s in Werklichkeet zugetrong hot. Es wur ja seinerzeit hie un do derzehlt, aber eener, darsch nett vun enn „Beteiligten“ häret, wur nett racht klug draus! Wenns nett wirklich passiert wär, do tät e mannicher song: Dos Ding, dos klingt wie e Kalauer oder wie e Geschicht aus´n „Gemitling Sachsn“! Ihr mißt´s aber racht schie adächtig Satz ver Satz lasen und darft nischt überhuppen.

„Es war im Februar vunne Gahr an en Donnerschtag, e su um dr Fosend rim, wu de Leit alle e wingk olber sei, do hat dr Café-Max Sauschlsachten. – Schie en Tog vornewag tat e grußer Saukopp aus Papp dos Fast mit dann Sprichl: „Morgen Sauschlachten“ azeing! Weil´s nu an en setten Tog allerhand Arbit gibbt, hatt´n se miech vun frieh siehme wag angaschiert. Ich mußt ne Kessel orndlich ree machen, Wasser nei lossen un dann afeiern. Nochdam ho iech ne Topp zun Blut, ne Quirl zun Blutriehrn zerracht gestellt, des, wenn´s lus ging, alles bei dr Hand war. Dr Fleescher war noch nett do. In dr Kich taten de Weibsen rümrammeln, als wenn se weß Gott e Regiment Soldaten zer Eiquartiering kring sollten. Domit se epper nett in de Brich kumme, hatt´n se ah noch Eene aus dr Scheib kumme lossen. Oefftersch wur iech nu gefreegt, ob dr Fleescher noch nett do sei. Off eemol gob´s en Haus en Plätzersch vun dr Windfangtir und dr Tuchscharer Max kam mit sen Tutschläger uff´m Buckel, de Masser, ne Stahl un en Schneidbrattl ahgepoltert. Mei Wasser im Kessel tat schie kochen un schmiß Blosen, des hiem un driem übern Kasselrand wag de Wasserpärrle uff´m Zementbud´n kolleritten! Dr Sautrug wur nu zeracht gemacht, de Sau aus´n Stall gezarrt, nei ins Waschhaus bugsiert, trotzdem se sich mit alle Viern dorgeng stemmet. Dr Tuchscharer Max kennt aber bei de Sei die Bockbeenigkeet un machet do kurz´n Prozeß. Dar hot de ganze Dirigiring im Sauschwänzel un wie dar zieht un zarrt, esu folgt de Sau wie e Ochs dr Hottelleine. E Strickel wur ans Bee gebunden, an en Eisenringk geknebelt, dr Gehirnkraabler zwischen de Aang gehalten, e Schlog, un de Sau war am längsten lawandig gewasen. Na, wie, un wos nu noochert´s noch kimmt, wißt´r doch. Geenge Zahne kam dr Neibert Arthur un tat senn Dienst als Fleeschbeschauer erleeding. Wos nu dar esu macht, dos verstinne mir nu nett esu genau, iech soch när wie´r de Lung un de Laber rimm un nimm drehet, ah hie un do mit´n Masser drinnerim schnitt un zuletzt noch darer Sau ihre Därmer ewing verfitzet, un ugefähr e halbviertelpfund Fleesch eiwickelt un in de Tasch stecket! Wie´r dos gemacht hatt´, ging´r! Noch eener halm Stund kam´r wieder, un klitschet darer Sau uff jeden dicken Bä en blaue Stempel. Dos häßt esu viel, als wie – ihr kennt se ass´n, se is gesund! –

Dos war also bei mir is erschte Sauschlacht´n, wo siech vun Afang bis End mietmachet. Hätt iech natierlich geahnt, wos mir alles noch bevirstand, do hätt iech Sauschlachten – Sauschlachten sei lossen. Imme zwelfe gobs nu Wellfleesch, speeter dos „Ibliche“, wie´s „Wochenblattsprich´l“ immer heeßt. Su verging nu eene Stund im de anere, un es mocht esu geenge Dreie gewasen sei, als dr Café-Max mir dann Befehl zu menn grußen Ugelick gob! Ich sollt nämlich nooch Älterle mit´n Velitzepee fahrn, un ne Max sei D. K. W.-Motorrad hul´n, wos´r sich vir e paar Tong bei en Älterler-Maa kaaft hatt. Dar Maa wullt verresen un hatt gelei ribertelefoniert. Weil nun Gäst im Café sooßen, kunnt dr Max schlacht wag un schicket nu miech noch Älterle. Weil´s zeitig finster wur, hatt iech nu ah kee Zeit zu verliern, uns u zug iech gelei ne Max sei Windgäck na un wickelet senn wollne blaue Schaal im Hals. Weil nu dr Max kee Fahrrod hatt´, schicket´r miech nieber zun Wild-Barbierer, dar benn Graupner Bäck im Hinnergebeid wuhnt. Dr Wildbarbierer tat doch jeeden Mittog im Café assen, weil dar zu darer Zeit kee Fraa hatt´. Die zwee’e warn sich su weit eenig, des ahm dr Max, wenn´r emol ´s Fahrrod brauchet, när uff´n Buden ging un ne „Wenz“ sei Traatmihl wagnahm. Engtlich e ganz schiene Eirichting, die mir aber nett gerode gut bekumme is! Ibern Tog war dar nett drham un ging zun Naumann off Arbitt, kam also arscht imme sechse rim ehem! Ne ganzen Tog hatt´s gottsderbärmlich gerengt, und r Mätsch log off dr Strooß esu huch, doß benn Hietraten de Drackwürscht när esu unner de Schuh evierquietscheten. Seit halb zwee’e hatt´s geschneit, un nu kennt ihr eich schie dos Geschmier vierstell´n hätte? Deswang setzet iech fix noch ne Max sei Schneeschuhmitz auf, domit iech en Schutz vor de Ohrn hatt. Die Mitz war mir nu drei Nummern zu gruß, uns och iech aus wie e Landstreicher. Nu ging´s nu nieber zum Graupner Bäck uff´n Hinnergebeid. Uff dann Buden standn oder zwee Reeder. Ens hatt kee Luft, kee Klingel, enne verbuchene Lenkstang, en scheefen Satt´l, un verrost war de Kutsch wie is Gerold-Brückengelänner. Kurz un gut, dos Dingk soch esu gefährlich aus, des enn dorch´s lange Hiegucken richtig de Aang verginge. Am Treppengelänner stand e zweetes Vilitzebee, wos bedeitend schenner soch un ah in Ordning war. Dos ho iech natierlich genumme! De Miehl uff´m Buckel gepackt, dr Trepp´nei, dorng Haus durch, aufgesetzt, un nu neigetrat´n, wos´s Zeich hielt. De Zeit war kurz, denn iech hatt‘ kee Latärr miet. Im racht kurz ze fahrn, bie iech gelei ´s Stadtel nauf, bei dr Kirch nimm, benn Kuhlharmann vorbei, un dorng Stadtwald. An die Fahrt waar iech zeitlams gedenken: is halbe Rod stok in Drack, un de Schmandklunkern die klitschit´s bis nauf ins Genick. Wie iech raa an Stadtwald kam ging ein derbärmlicher Sturm lus un hinten bei dr Drohtseilbahn empfing miech e hanebichenes Graupelwatter. Die Dinger stoochen wie Noodeln uff Händ un Gesicht, un im eener Haar wär iech wieder imgekehrt. Ober wetter gings; bei dr Behm-Fabrik vorbei, ne Getz ho iech vir lauter Greipeln gar nett gesaah. Off emol gobs en Knacks, un de linke Pendal war waggebrochen. Nu mußt iech a noch laafen, un dann Bock schiem. Aber iech hatt de Schnauz voll. När ab un zu kunnt iech mer getraue, ewingk zwischen de Aanglider durchzeblinzeln, un abwachselnd stecket iech emol de rachte un emol de linke Floß in de Husentasch. Zuletzt bracht iech gar keene mee nei, esu naß un aufgepumbelt warn die Dinger. De Hus´n warn schie lang durchweecht unk labeten an de Knie wie e Bodhus. Esu schub iech nu wetter un mucht ugefahr bei Gägersch-Ruh geloffen sei, do – uff eemol – schoß wie e Blitz nam mir e leeres Fahrrod verbei, ze gleicher Zeit kriech iech en Schlog ins Genick wie dar Kuhnickel vun Hillebrand-Schmied, geenge sechs – siehm Starrle funkeletten merr vier de Aang, en Schwupp Wellfleesch un Sauerkraut bracht´s wieder huchgewircht, un wenn miech eener gestochen hätt‘, iech gelaab, es wär kee Tröppl Blut kumme. Ich dacht nett annersch, als wie dr Blitz hätt‘ miech drwischt. Itze sooch iech hinner mir zwee Bä un e Stimm bläket: „Wu willst Du Lump mit menn Schwoger senn Fahrrod hie!“ Dos alles war natirlich in e paar Sekunden passiert. Nu drehet iech miech noch dann Dingerich im, dar miech immer noch ben Genick hätt‘, un miech ganz schie rieber- und nieberschüttelet. Ich sooch wetter nischt wie en grußen troppeten Hut, enne Nooß, rut wie e Tomat, un unner dar Tomat su e Sticker sechs, siehm Eiszappen am Schnurbart hänge. Su arnst vielleicht ah die Situatiu sei mocht, mußt iech doch iber dann Geist im Stillen lachen. Vern Aangblick dacht iech, in Zschadras hätt´n se frisch tapeziert, un dänn drweile beurlaubt; esu kam dar mir vier! Gäbsen tat´r wie e Kuhnickel, dann m renne Stund lang in dr Schupp rimgegagt hot. Sei Fahrrod log e drei Meter vier uns off dr Stroß im Drack un Schneemätsch, un wärsch nett genau wußt, deß´s e Fahrrod war, hett´s weß Gott nett gelei waggebracht. Ben richting Hiegucken kam mir dos Dingk a ganz bekannt vier, und mir warsch, als ständ iech benn Graupner Bäck uff´m Buden nam dann verrosten Gestell, wo siech ho stiegelossen. Itze schub dar senn Hut ewingk naus, un aus unnere beeden Kähln kam dos gleiche: Du bist´s?? Dar hatt miech, un iech hatt dann erkannt. Un wißt´r wärsch war? Ne Graupner Bäck sei Gesell, dr Roscher Anton. Nu frug iech ne nu, wie ar drzu kimmt, esu enne Hetzgoocht hinner mir har ze machen, nochdam iech ne Grund un ne ganzen Hargang meiner Partie drzehlt hatt. Nu fing ar nu ah, doß ar drhem off´m Kanapee geläng wär, wie sei kleene Maad reigestürzt kumme is un gebläkt hoot: „Vater, itze is fei e fremder Maa mit´n Wenzel senn Fahrrod zr Haustier naus un ´s Stadtel nauf.“ Dar, runner vun Kanapee, nei in de Holzpantoffeln, un su wir r war (eigekrämpeltes Hemm) in däre Kält un dann Sauwatter mit senn Fahrrod uhne Luft mir e noch! Er hätt miech geroode noch bei dr Kirch‘ nimmfahrn sah, un is dann immer dare Schneeschpur noch. Eigehuhlt hot´r miech aber nett! Benn Getz is´r ogestieng, nei in de Gaststub, na ans Telefon un de Älterler Pollezei vun dann Fahrroddieb verstännigt, dar su uns u aussieht, dos un dos ahhoot, un in ugefähr inn´r Viertelstund in Älterle eiträffen muß! Wie iech nu dos häret, warsch mirsch nu nett wie Lachen, un iech saht, itze gieh när miet noch Älterle un tus dann Poellezeiern erklärn, wos lus is, sonst krieg iech en Haufen unnötige Schärerei. Ja, dos gieht nett, mehnitt där, iech muß gelei wieder imkehrn, denn iech hoo enn Schoß Brot im Backuf´n. Iech saht zu ne, do namm när wenigstens dos Fahrrod miet, denn do is de eene Pendal waggebrochen, iech kaa su wie su nimmer fahrn! Un wie e gepriegelter Hund dampfet mei Anton über de Falder wag noch dr Schlate zu. „Innu du Ugelick“, dacht iech in menn Gedanken, dos Dingk ka ja noch gut warn! Inne Weile trot iech wie ahgewurzelt un wußt nu nett racht, wie iech dos ganze Theater wieder in´s richtige Geleß brenge kunnt. Aber dos Stiehebleim hatt nu ah kenn Zwack un su bie iech ahm nei nooch Älterle gelaatscht.

(Schluß folgt.)

Schlettauer Heimatblätter. 1. Jahrgang, Nr. 8 v. 15. April 1926, S. 7 – 8